ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στην και διατηρείται από την «Qmmerce Limited» για τον σκοπό της παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτόν.

 

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η πρόσβαση σε αυτόν υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η πρόσβαση σε αυτόν συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

 

Η Qmmerce Limited μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Η Qmmerce Limited θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα του ιστότοπου. Η συνεχιζόμενη χρήση και η πρόσβαση σε αυτό τον ιστότοπο από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος τυχόν αλλαγών στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή αυτών των αλλαγών από τους χρήστες.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Η Qmmerce Limited δεν θα φέρει καμία ευθύνη προς οποιοδήποτε μέρος, είτε το εν λόγω μέρος είναι χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου, ή είναι τρίτο μέρος, οπουδήποτε και αν εδρεύει το εν λόγω τρίτο μέρος, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που τυχόν υπέστη από τη χρήση και την πρόσβαση σε αυτό το δικτυακό τόπο και η Qmmerce Limited δεν έχει καμία ευθύνη για ενέργειες προσώπων ή οργανισμών, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, έστω εάν οι ενέργειες αυτές είναι αποτέλεσμα της άμεσης ή έμμεσης πληροφόρησης και δεδομένων που περιλαμβάνονται ή διατίθενται σε αυτό το δικτυακό τόπο, ανεξάρτητα από το αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την Qmmerce Limited ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος.

 

1.2. Η Qmmerce Ltd δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την επικαιρότητα, τις επιδόσεις, την πληρότητα ή την καταλληλότητα του περιεχομένου, των πληροφοριών και του υλικού που προσφέρονται σε αυτό τον ιστότοπο. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι οι εν λόγω πληροφορίες και το υλικό μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και η Qmmerce Limited αποκλείει ρητά οποιαδήποτε ευθύνη της για οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

 

1.3. Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον ιστότοπο μπορεί να μην είναι πάντα πλήρως ενημερωμένες και για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες παρέχονται σε βάση "ως έχουν" και "ως διατίθενται". Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτού του ιστότοπου έγκειται αποκλειστικά στην κρίση των χρηστών και είναι υπό την ευθύνη τους. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου.

 

1.4. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν παρέχει συμβουλές και δεν κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως υπόδειξη ή βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια.

 

1.5. Η Qmmerce Limited δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και υλικό που παρέχεται στους συνδέσμους (links) που περιέχονται σε αυτό τον ιστότοπο, οι οποίοι μπορεί, μεταξύ άλλων, να οδηγήσουν, να κατευθύνουν ή να μεταφέρουν ένα χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων, που δεν ανήκουν ή/και διατηρούνται από την Qmmerce Limited. Τα μέρη στα οποία ανήκουν αυτές οι ιστοσελίδες και τα οποία τις διατηρούν, έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα ή την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών της ιστοσελίδας τους ή των υπηρεσιών που προσφέρονται.

 

2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

2.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, συνημμένων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτόν καθώς και η γενική εικόνα του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Qmmerce Limited εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

 

2.2. Όλες οι ονομασίες προϊόντων που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της Qmmerce Limited, εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες.

 

2.3. Η Qmmerce Limited εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτόν τον ιστότοπο (εκτός από περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και προσδιορίζεται ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτά/αυτές. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της Qmmerce Limited ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της Qmmerce Limited δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Qmmerce Limited.

 

2.4. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου σε οποιαδήποτε μορφή, η οποία βασίζεται σε αυτό τον ιστότοπο, ή/και στο περιεχόμενό του, ή η ενσωμάτωσή του σε άλλες ιστοσελίδες ή συστήματα ηλεκτρονικής ανάκτησης. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό τον ιστότοπο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Qmmerce Limited.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

 

Εκτός από τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην Qmmerce Limited από τους χρήστες αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων σχετικών στοιχείων) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Η Qmmerce Limited μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει, αναπαράγει και/ή να χρησιμοποιήσει το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε σκοπό, συμφώνως προς  την ισχύουσα νομοθεσία.

 

4. ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ

 

4.1. Μερικά από τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (π.χ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι (links) που οδηγούν σε ιστοσελίδες που ανήκουν σε και διατηρούνται από τρίτους, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, τη νομιμότητα ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους και των υπηρεσιών τους, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της Qmmerce Limited.

 

4.2. Η Qmmerce Limited δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτού του ιστότοπου έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που είναι ιδιοκτησία τρίτων και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτό τον ιστότοπο. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το σχετικό τρίτο μέρος πριν από τη χρήση, αναπαραγωγή ή αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζεται σε αυτό δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις εκ των προτέρων.

 

4.3. Η Qmmerce Ltd παρέχει τους συνδέσμους (links) αυτούς για διευκόλυνση των χρηστών του ιστότοπου της. Η Qmmerce Limited δεν ασκεί κανένα έλεγχο επί των ιστότοπων που ανήκουν σε και διατηρούνται από τρίτα μέρη ή επί του περιεχομένου τους, στους οποίους παρέχεται πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου ή διατίθενται σε αυτόν, και ως εκ τούτου η Qmmerce Limited δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους.

 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

5.1. Οι χρήστες που φορτώνουν (download) λογισμικό που παρέχεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο πρέπει να διασφαλίζουν ότι, πριν από την εγκατάσταση, τη χρήση ή/και το άνοιγμα κάθε τέτοιου προγράμματος στον προσωπικό τους υπολογιστή, θα σαρώσουν το εν λόγω λογισμικό με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα anti-virus ή άλλο παρόμοιο πρόγραμμα ασφάλειας υπολογιστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή τους.

 

5.2. Η χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (downloaded)  από αυτήν την ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών από τους χρήστες και στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από αυτούς.

 

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 

Η Qmmerce Limited διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου ή ολόκληρο τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν σε αυτό τον ιστότοπο ή σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα ισχύουν από την ημέρα κατά την οποία γίνονται αυτές οι αλλαγές και έχει ενημερωθεί ο ιστότοπος.

 

7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@qmmerce.com.

 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 

8.1. Η ιδιότητά σας ως χρήστη αυτής της ιστοσελίδας είναι προσωπική για τον εαυτό σας ως άτομο και ως εκ τούτου δεν μπορείτε να την μοιράζεστε με κάποιο άλλο άτομο. Εάν σας έχει δοθεί ένα όνομα χρήστη και/ή ένας κωδικός πρόσβασης, συμφωνείτε ότι θα τα φυλάξετε με ασφάλεια και συμφωνείτε να (i) ενημερώσετε την Qmmerce Limited αμέσως μόλις διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού σας ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασης και (ii) είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

 

8.2. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου).

 

8.3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου από μέρους σας έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε ατόμου, το οποίο στη συνέχεια κινεί νομική διαδικασία και/ή εγείρει αξίωση εναντίον της Qmmerce Limited, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Qmmerce Limited για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύψουν από μια τέτοια αξίωση.

 

8.4. Ως χρήστης αυτού του ιστότοπου αναλαμβάνετε:

 

8.4.1 να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για οποιοδήποτε σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο παρέχεται, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή όπως άλλως αναφέρεται κατά καιρούς στα δελτία ή ανακοινώσεις της Qmmerce Limited.

 

8.4.2 να μην ενεργείτε, κατά τη χρήση του ιστότοπου, εν γνώσει σας ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αναλαμβάνετε.

 

8.4.3 να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης στα συστήματα της Qmmerce Limited ή στα δίκτυα τρίτων.

 

8.4.4 να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται από το νόμο.

 

8.4.5 να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης, ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ή που προτίθεται να προκαλέσει αναστάτωση, παρενόχληση, ή περιττή ανησυχία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή να χρησιμοποιήσετε αυτό τον ιστότοπο για τέτοιους σκοπούς.

 

8.4.6 να ενημερώστε απευθείας και άμεσα την Qmmerce Limited σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου και, κατόπιν αιτήματος της Qmmerce Limited, να διακόψετε άμεσα την ενέργεια για την οποία έγινε η κατηγορία, και

 

8.4.7 να ενημερώσετε απευθείας και άμεσα την Qmmerce Limited για οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία εγγραφής σας. Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία εγγραφής σας διατηρούνται επικαιροποιημένα.

 

9. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Σε περίπτωση παραβίασης από οποιονδήποτε χρήστη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η Qmmerce Limited θα έχει το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη δυνατότητα αποκλεισμού της πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο που ανήκει στην Qmmerce Limited.

 

10. ΓΕΝΙΚΑ

 

Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της Qmmerce Limited και διέπουν την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε χρήστη και της Qmmerce Limited σε σχέση με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σε σχέση με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

 

Qmmerce Limited
Λεωφόρος Καντάρας 167
2046 Στρόβολος
Λευκωσία
Κύπρος
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 332496
Αριθμός ΦΠΑ: CY 10332496U

 

 

© 2020 QMMERCE LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ

|

|